Kto i kiedy ma obowiązek składać sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe to istotny element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy rodzaju działalności. Dokument ten przedstawia kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz pozwala na ocenę jego efektywności. W Polsce obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych regulują przepisy prawa, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do sankcji. 

Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Są to m.in. spółki handlowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki komandytowe, spółki jawne, fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców indywidualnych, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

Terminy składania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić i złożyć do odpowiednich organów w określonym terminie. Dla większości podmiotów obowiązujące jest przyjęcie roku obrotowego równego rokowi kalendarzowemu, co oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno być złożone do 31 marca roku następującego po roku obrotowym. Wyjątkiem są jednostki, które z różnych przyczyn przyjęły inny rok obrotowy – wtedy termin składania sprawozdań wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego. 

Proces przygotowania sprawozdania finansowego

Na początek konieczne jest zebranie wszystkich niezbędnych danych, takich jak informacje o przychodach, kosztach, zobowiązaniach czy aktywach firmy. Ważne jest również uwzględnienie wszelkich zmian w strukturze organizacyjnej czy majątkowej przedsiębiorstwa. W razie podania błędnych danych konieczne jest sprostowanie - nasza kancelaria zajmuje się prostowaniem błędów w sprawozdaniach finansowych.

Kolejny krok to sporządzenie bilansu — jest to zestawienie aktywów (majątku) i pasywów (źródeł finansowania) firmy na dzień bilansowy oraz sporządzenie rachunku zysków i strat, który przedstawia wynik finansowy firmy, czyli różnicę między przychodami a kosztami. Przed złożeniem sprawozdania finansowego konieczne jest jego zatwierdzenie przez właściwe organy zarządzające (np. radę nadzorczą, walne zgromadzenie akcjonariuszy). Dopiero po uzyskaniu akceptacji można przystąpić do składania dokumentów w odpowiednich instytucjach.