Sprawozdania finansowe, prostowanie błędów


okulary na dokumentachWiększość firm ma coroczny obowiązek sprawozdawczy. Oznacza to konieczność przygotowania, podpisania, zatwierdzenia oraz wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowi temu podlegają wszystkie osoby prawne, za wyjątkiem organizacji, które prowadzą uproszoną księgowośćć. Obecnie sprawozdania finansowe muszą być sporządzane, podpisywane i przekazywane w formie elektronicznej.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest jedno lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją, jednak przygotowanie i sporządzenie sprawozdania powierzyć możesz biuru rachunkowemu w Gliwicach, takiemu jak GB Finanse Sp. z o.o. W takiej sytuacji przygotowane sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także osoba kierująca organizacją (w tym wypadku Twoją firmą). Od 1 października 2018 roku wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzone i podpisywane elektronicznie, za pomocą podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym (ePUAP).

 

Jakie informacje zawiera sprawozdanie finansowe?

Zadaniem sprawozdania finansowego jest przedstawienie kondycji firmy. Dokument ten powinien zawierać:

  • wprowadzenie,

  • bilans,

  • rachunek zysków i strat,

  • zestawienie zmian w kapitale własnym,

  • rachunek przepływów pieniężnych.

Należy zawrzeć w nim także wszystkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia odnoszące się do istoty działalności danego podmiotu, a niekiedy również sprawozdanie z działalności jednostki.

Bilans to zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów), które sporządzone musi być w sposób: zupełny (musi obejmować wszystkie dane dotyczące zdarzeń gospodarczych z danego okresu); rzetelny; sprawdzalny; ciągły (zamknięcie jednego okresu sprawozdawczego jest jednocześnie otwarciem kolejnego); a także przejrzysty.

 

Księgowość - prostowanie błędów

Wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą i spełniające przynajmniej 2 z 3 wymienionych warunków:

  • średnia ilość zatrudnionych rocznie osób wyniosła co najmniej 50;

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w PLN co najmniej 2,5 mln euro;

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro;

podlegają obowiązkowi badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, czyli audytowi.

W takiej sytuacji należy do składanego sprawozdania finansowego załączyć opinię z przeprowadzonego badania. Obowiązek ten dotyczy także firm, które realizują zadania publiczne zlecone; otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację tych w wysokości co najmniej 50 000 zł; a także osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

Oferujemy kontrolę sprawozdania finansowego i prostowanie błędów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie wykryte błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, jak i w latach poprzednich, wymagają korekty. Błędy, które zostały wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego, natomiast błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, dzielimy na:

  • istotne,

  • nieistotne.

Błędy uznane przez jednostkę za istotne, wymagają korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego, a także wprowadzenia odpowiedniej zmiany do rocznego sprawozdania finansowego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu, sprawdzaniu i poprawianiu sprawozdań. Zachęcamy do kontaktu!